- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์ ภายใน ห้องวิชาการ คณะครุศาสตร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
ห้องวิชาการ คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0850896864
ผู้แจ้ง:
นางสาวบังอร ฉิมอ่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
22/04/2559 11:38:40
บันทึกการดำเนินการ:
จะเข้าดำเนินการวันที่ 3 พค 59
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/06/2559 12:14:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th