- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเค๊าท์เตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเค๊าท์เตอร์ใช้งานไม่ได้ ขึ้นจอสีฟ้าคะ
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9121
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
20/04/2559 11:08:06
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบจำ Harddisk ว่าเป็นระบบใหม่ ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบปฏิบัติการได้ เปลี่ยนระบบ Harddisk ใหม่ให้เป็น ATA สามารถเข้าระบบได้ นอกจากนี้ ยังจัดการระบบให้ทำงานเร็วขึ้นด้วยการตัดการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็น และดำเนินการทดสอบการใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางการเงิน สามารถใช้งานได้เรียบร้อยดี
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/04/2559 15:39:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th