- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมสแกนไวรัส kaspersky
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรมใช้งานไม่ได้
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสิริภัทร ขำจุ้ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
07/03/2559 08:36:22
บันทึกการดำเนินการ:
ขอบคุณครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
แจ้งให้ขอรับโปรแกรมใหม่
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2559 09:54:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th