- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การต่อสายโทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7103, 7105
ผู้แจ้ง:
นางสาววิกาญดา บุญคง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
03/03/2559 14:51:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/06/2559 12:07:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th