- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้
สถานที่:
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267104
ผู้แจ้ง:
นางสาวอัญชลีพร สุโขประสพชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
01/03/2559 14:09:12
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/06/2559 09:34:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th