- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
e-document
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอสอบถามข้อมูลการใช้งาน e-doc คะ เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เข้ามาใน e-doc เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำการลบได้เลย จึงขอสอบถามวิธีการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากระบบ e-doc ว่าจะสามารถลบออกได้บ้างหรือไม่ วิธีการลบอย่างไร
สถานที่:
ระบบ e-document
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0810404284
ผู้แจ้ง:
นางสาวนฤมล พุ่มเมือง
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
29/02/2559 11:15:37
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2559 13:36:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th