- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การต่อสายโทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในอาคารสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากเป็นอาคารใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้
สถานที่:
อาคารสาธารณสุขศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4001
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
25/02/2559 09:40:27
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินเข้าตรวจเช็คยังไม่มีระบบสายภายในแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะวิทย์ประสานสำนักงานให้ช่างมาเดินสายภายใน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/03/2559 11:14:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th