- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งระบบ internet ห้องพักอาจารย์ อาคารแปรรู้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจาก อาคารแปรรูป ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร และจัดทำห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาวิทย์-อาหาร จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ IT ดำเนินการ ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ ภายใน เพื่อการติดต่อประสานงานและจัดการเรียนการสอน (อาจารย์สาขา วิทย์-อาหาร) ย้ายห้องพักจาก กอ.207 (เนื่องจากปัจจุบัน ห้องพักอาจารย์ที่ คทก.มีจำนวนไม่เพียงพอ)
สถานที่:
อาคารแปรรูป
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5202
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
17/02/2559 16:23:43
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/04/2559 15:29:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th