- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การติดตั้งระบบสายแลนอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
สถานที่:
ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
17/02/2559 10:16:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2559 13:38:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th