- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายอินเตอร์เน็ตไม่ถึงเครื่องคอมฯ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เดินสานอินเตอร์เน็ตใหม่
สถานที่:
สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9670
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
17/02/2559 09:03:17
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเดินสายแลนใหม่ 2 เส้น เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงาน ปรับปรุงเปลี่ยนทางเดินสายใหม่ 1 เส้น
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/02/2559 09:34:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th