- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แก้ไขปัญหา Port TP Link
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
Port TP Link ในการเสียบสายเลนส์หลวมไม่สามารเข้าระบบได้
สถานที่:
งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9128
ผู้แจ้ง:
นางสาววนัสนันท์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
11/02/2559 16:46:33
บันทึกการดำเนินการ:
หัว lan ไม่เกาะกับ port ทำการดัดหัว lan เพื่อให้ล๊อกกับ port และให้ผู้แจ้ง ทดสอบระบบกับลองดึงสาย ว่าล๊อกดีแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/02/2559 10:00:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th