- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวรัสติดเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267202ต่อ308
ผู้แจ้ง:
น.ส.จิราพรรณ อนุมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
25/02/2552 15:58:00
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากติดภาระงานอบรมการทำเว็บไซต์อยู่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/03/2552 16:35:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th