- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แจ้งปัญหารสัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือติดต่อสอบถามคุณวราภรณ์ จันทะศร โดยตรงที่เบอร์ 083-4111146 ค่ะ รบกวนมาแก้ไขให้ด่วนนะคะจำเป็นต่อการเรียนการสอนค่ะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-1622599
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
04/02/2559 09:29:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/04/2559 19:13:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th