- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่อมพิวเตอร์ในสำนักงานขึ้น IP Ererr
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ในสำนักงานขึ้น IP ererr ตลอดเลยช่วยแก้ปัญหาด้วยคะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7102-3
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
25/02/2552 13:10:34
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก IP ชน และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/02/2552 16:03:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th