- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ที่บ้านพักส่วนสนามบิน หลังตึกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม
สถานที่:
บ้านพักโรงเรียนสาธิต มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1934315
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
28/12/2558 15:30:03
บันทึกการดำเนินการ:
สายหลุด ซ้อมเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/12/2558 09:27:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th