- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ด่วน เพราะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่:
กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267089
ผู้แจ้ง:
นางสาวจันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
24/12/2558 09:37:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร นายไฟศาล เข้าเช็ค
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/12/2558 11:26:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th