- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานศูนย์การศึกษาและห้องประชุมชั้น 2
สถานที่:
สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
น.ส.กรวิกา มณีวัลย์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
25/02/2552 11:27:08
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/03/2552 10:56:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th