- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9211-12
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่:
15/12/2558 10:06:12
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องร้อนมากจนดับเอง ภายในไม่กี่นาที อาจมีอะไหล่ชิ้นส่วนที่เสียหาย จำเป็นต้องส่งศูนย์บริการ จึงนำเครื่องคืนหน่วยงาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/12/2558 11:08:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th