- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสายแลนได้ แต่เชื่อมต่อโดยใช้ wifi ได้ (เครื่องอื่นๆใช้งานได้ตามปกติ เกิดปัญหาเครื่องเดียว)
สถานที่:
กองมาตรฐานวิขาการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267077
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิภา ศรีสอาด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
14/12/2558 11:45:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/12/2558 10:32:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th