- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องอาจารย์ชนัญชิดา ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ ใช้งานอินเตอร์เนตจาก Google Chrom ไม่ได้ ขึ้นว่าระบบไม่รองรับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ได้
สถานที่:
ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
14/12/2558 11:14:20
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งฝ่าย net
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/12/2558 09:05:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th