- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณครับ ที่ห้องพักอาจาย์อิเลกทรอนิกส์
สถานที่:
ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
08693122232
ผู้แจ้ง:
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/12/2558 11:39:30
บันทึกการดำเนินการ:
สายภายในที่เชื่อมต่อระหว่างตู้ MDF ไปยัง TC ขาดชำรุด ดำเนินต่อชั่วคราวใช้งานได้ปกติ แจ้งอาจารย์ให้ทางคณะแจ้งสำนักงานให้งานไฟฟ้ามาดำเนินการเปลี่ยนสายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/12/2558 14:14:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th