- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
สถานที่:
ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9617
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
30/11/2558 13:38:05
บันทึกการดำเนินการ:
ห้ององค์การไม่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์IT นะครับ เนื่องจากไม่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมหาวิทยาลัย แต่เป็นในส่วนของนักศึกษา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2558 14:26:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th