- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสายอินเตอร์เน๊ตในห้องสภาคณาจารย์
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ย้ายห้องสำนักงานสภาคณาจารย์์และข้าราชการ เลยไม่มีสายอินเตอร์เน้ต
สถานที่:
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897023203
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
16/11/2558 10:19:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/11/2558 09:40:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th