- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง และขอลงโปรแกรมเครื่องปริ้น ยี้ห้อ brother รุ่น MFC-74700
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267-089
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
10/11/2558 08:40:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2558 11:44:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th