- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนทใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เนทที่หอพักดุษฎีใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ
สถานที่:
หอพักดุษฎี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0810404284
ผู้แจ้ง:
นางสาวนฤมล พุ่มเมือง
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
30/10/2558 10:07:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/11/2558 13:47:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th