- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9211
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่:
26/10/2558 14:13:06
บันทึกการดำเนินการ:
ตัวตัดเซนเซอร์ของเครื่องปริ๊นหลุดจากตำแหน่งเดิม ทำให้มองไม่เห็นตำแหน่งหมึก ดันเซนเซอร์ของเครื่องเข้าที่เดิม สามารถพิมพ์ได้ตามปกติครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/10/2558 13:33:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th