- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตห้องพัสดุ ชั้น 3
สถานที่:
ห้องพัสดุ ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9132
ผู้แจ้ง:
นางสาวพิมพ์พิชญาณ์ โฉมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
26/10/2558 09:22:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/11/2558 14:04:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th