- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สาย Lan ใช้งานไม่ได้ 3 จุดค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอแจ้งเรื่องสาย Lan ในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ 1 จุดค่ะ และสาย Lan ในห้องพักอาจารย์ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ 2 จุดค่ะ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขด้วยค่ะ
สถานที่:
อาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
14/10/2558 10:48:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/10/2558 12:27:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th