- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน
สถานที่:
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
สายใน 9618
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
13/10/2558 10:54:37
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/10/2558 13:34:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th