- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา internet ใช้การไม่ได้เป็นบางเครื่องค่ะ
สถานที่:
ห้องเบอร์ 3 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267056
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/02/2552 15:17:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ชนิศวรา ชูสนิท นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/02/2552 15:47:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th