- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ Reset เอง ตลอด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมฯสำนักงาน เปิดได้ แต่มันจะรีเซ็ทเองตลอดเวลา
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
30/09/2558 09:55:16
บันทึกการดำเนินการ:
รับเครื่องมาดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/11/2558 10:39:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th