- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมโฟโต้ช้อปเพื่อการจัดทำสื่อของหน่วยงาน สนช.
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากในเครื่องไม่มีโปรแกรมเพื่อการใช้งาน
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0895634110
ผู้แจ้ง:
นางสาวปวริศา เกษมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
26/09/2558 10:56:26
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการลงโปรแกรม photoshop CS3 เพื่อใช้งานในหน่วยงาน สถาบันนานาชาติ เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/09/2558 11:04:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th