- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งสายโทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากห้องงานสภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ใหม่ค่ะ
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 งนสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7023203
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
24/09/2558 10:10:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/09/2558 09:14:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th