- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์เสียใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้
สถานที่:
ห้อง ศว.212 และ ศว.203
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7058677
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
18/02/2552 11:10:24
บันทึกการดำเนินการ:
ขณะนี้กำลังเช็คระบบสายสัญญาณ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/03/2552 10:18:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th