- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9252
ผู้แจ้ง:
นางสาวมยุรี กมลวรเดช
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
15/09/2558 14:11:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2558 14:13:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th