- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ฆ่าไวรัสเครื่ืงคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7119
ผู้แจ้ง:
นางปราณี บำเพ็ญดี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
15/09/2558 13:49:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2558 14:05:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th