- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wi-fi ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wi-fi ใช้งานไม่ได้ ไม่แจก ip
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055216386
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
16/02/2552 15:56:27
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟให้กับ wireless เสีย 2 จุดได้ดำเนินการเปลี่ยนซ่อมให้ใช้งานได้ 1 ตัว อีก 1 ตัวยังไม่มีอะไหล่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/02/2552 09:17:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th