- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้ง wifi router
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ติดตั้ง wifi router ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถานที่:
ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056 หรือ สายใน 9601,9605
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
01/09/2558 15:10:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2558 12:01:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th