- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ทที่ห้องพักอาจารย์ แฟลตทะเลแก้ว ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าเว็ปใดๆ ได้เลย แต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท
สถานที่:
แฟลตทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839513915
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/08/2558 08:30:00
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2558 16:55:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th