- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ สัญญาณไม่ว่าง ลองขยับสายแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 9118
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267100
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
29/07/2558 09:47:15
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
กำลังดำเนินการตรวจเช็คคู่สาย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/08/2558 11:05:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th