- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เนต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณอินเทอร์เนต ที่อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ใช้งานไม่ได้เลยครับ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับผม
สถานที่:
ตึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
085-7368630
ผู้แจ้ง:
นายเคลน บุณยานันต์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
25/07/2558 13:57:21
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์มีปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2558 13:02:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th