- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ เว็บของ google ก็เข้าไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่คณะวิทยาการจัดการเข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ หรือเข้าได้เป็นบางครั้ง
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
05526-7103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
21/07/2558 15:13:44
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2558 13:01:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th