- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
สถานที่:
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267054
ผู้แจ้ง:
นางสาวมาลินี เห็มลา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
16/07/2558 11:31:39
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดสายคู่สายชำรุดมีจุดต่อหลายจุดทำให้ตรวจเช็คได้อยาก แก้ไขนำอุปกรณ์ติดตั้งชั่วคราวที่ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ แจ้งไฟฟ้ารอดำเนินการเดินสายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2558 12:16:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th