- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการใช้ Electronic Mail - @psru.ac.th
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ในที่อยู่ดังกล่าวได้ เนื่องจาก log in แล้วปรากฎคำว่า "OpenWebMail ERROR การใช้งานของคุณไม่มีรายละเอียด cookie ที่ถูกต้อง คุณไม่สามารถใช้งานได้ " ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ext 3206
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ ภคพร วัฒนดำรงค์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
11/02/2552 10:06:09
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเมล์ Server แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/02/2552 09:29:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th