- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ภายใน ห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ภายใน ห้องพักอาจารย์ จำนวน 2 ห้อง ไม่สามารถใช้งานได้ นานกว่า 3 เดือน
สถานที่:
ชั้น 3 อาคาร์ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869312223
ผู้แจ้ง:
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
15/07/2558 10:41:45
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเข้าตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2558 12:36:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th