- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้น ขัดข้อง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้น ไม่สามารถปร้ินได้
สถานที่:
งานสวัสดิการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางธนียา คำปิน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
14/07/2558 11:03:51
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบและเช็ดผงหมึกส่วนเกินออก งานที่พิมพ์ออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/07/2558 11:37:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th