- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เวลาปิดเครื่องหน้าจอค้าง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวลาเปิดเครื่องไว้นานๆ เครื่องดับเอง ต้องทำการเปิดเครื่องใหม่ เวลาShut down เครื่องก็ค้าง
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9131
ผู้แจ้ง:
นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
13/07/2558 15:08:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/07/2558 11:06:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th