- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนช่วยมาดำเนินการแชร์เครื่องปริ้นซ์เตอร์ให้หน่อยค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
แชร์เครื่องปริ้นซ์เตอร์
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267119
ผู้แจ้ง:
นางสาวโกสุมภ์ ทิมวัฒนา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
13/07/2558 09:42:33
บันทึกการดำเนินการ:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/07/2558 14:27:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th