- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องช้า เวริดปิดโปรแกรมเอง
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ขอลงโปรแกรมใหม่
สถานที่:
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267077 / 9244
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิภา ศรีสอาด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
24/06/2558 09:08:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/06/2558 14:42:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th