- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 9630 จากห้องประชุมองค์การฯ ชั้น 1 (ห้องด้านหน้า) มาไว้ที่ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1(ห้องด้านใน) กองพัฒนานักศึกษา
สถานที่:
สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9617
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/06/2558 10:01:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/07/2558 13:27:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th